Имуществено застраховане

Имуществено застраховане на физически и юридически лица – застраховка на имуществото на гражданите и на бизнеса на фирмите. Предмета на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу рисковете – пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие, счупване на стъкла и витрини, Гражданска отговорност за нанесени щети към трети лица. Обектите на застраховка са – апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.

Към имущественото застраховане трябва да се подходи професионално и отговорно. Целта на имуществената застраховка, както и на всяка друга, е да се защитят активите, които притежаваме, управляваме и разполагаме. Избора на застраховател и начина на сключване на полицата е от огромно значение. Фактори при избор на компания и на продукт:

 • определяне на застрахователната сума /надзастраховане или подзастраховане/
 • избор на покрития
 • застрахователната премия /параметри/
 • риска земетресение има ли франшизи и на какви нива са – високи или ниски от застрахователната сума
 • време, за което компанията може да отреагира за оглед при събитие
 • срок за изплащане на обезщетението
 • какви срокове трябва да се спазват при настъпване на събитие
 • какви документи ще са необходими при събитие от природен характер и от събитие, при което е налице човешки фактор /кражба, грабеж, вандализъм, ПТП/
 • какви са максималните бонуси и отстъпки, които дава зстрахователят при подновяване без щети, при групиране и с други продукти, при промоции и др.
 • ролята на СОТ, кога е задължителна, и ако има СОТ, с колко ще се намали цената на застраховката
 • кога за някои видове имущества или покрит риск Застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – т.нар. „1-риск”
 • как да избегнем подзастраховането и надзастраховането при този динамичен и спекулативаен пазар на недвижимите имоти
 • дали застраховката ще е в полза на банка или лизингово дружество, съобразяване със съответните изисквания като лимити на обезпечение и покрити рискове

 

Други видове имуществени застраховки:

 • Пожар и природни бедствия
 • Индустриален пожар
 • Пожар на малки и средни предприятия
 • Домашно имущество
 • Кражба чрез взлом
 • Електронно оборудване
 • Превоз на парични средства

Щети на имущество

 • Строително-монтажни рискове
 • Авария на машини
 • Земеделски култури
 • Трайни насаждения
 • Домашни животни, птици и кошери с пчели
 • Разваляне на замразени продукти

Обща гражданска отговорност

 • Отговорност на работодателя
 • Отговорност на спедитора
 • Отговорност на хотелиера и ресторантьора
 • Отговорност на собствениците и операторите на летища
 • Отговорност на клинични проучвания
 • Отговорност за държавни вземания чрез митници
 • Гражданска отговорност на пристанища
 • Гражданска отговорност на изделието
 • Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие
 • Гражданска отговорност за ядрени вреди

Професионална отговорност

 • Професионална отговорност на адвокати
 • Професионална отговорност на нотариуси
 • Професионална отговорност на експерт-счетоводители
 • Професионална отговорност на медицински персонал
 • Професионална отговорност в проектирането и строителството
 • Професионална отговорност на военнослужещи
 • Професионална отговорност на учители и възпитатели
 • Професионална отговорност на застрахователни брокери
 • Професионална отговорност на туроператори
 • Професионална отговорност на агенти по продажба на самолетни билети
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 • Професионална отговорност на синдици

Застраховка на кредити/лизинг

Застраховка на гаранции

Застраховка митнически гаранции

Застраховка загуба на доход

Разни финансови загуби

Правни разноски/правна защита

Застраховка Гаранция в полза на възложител

Гаранции в полза на възложители по закона за обществените поръки