Гражданска отговорност на МПС

Гражданска отговорност на МПС – покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС материални и/или нематериални щети на трети лица. Моят брокер препоръчва при избора си на застраховател да се вземат под внимание следните фактори:

 • ще се комбинира ли застраховката Гражданската отговорност с други продукти като Автокаско и Домашно имущество, за да се ползват съответните отстъпки
 • МПС ще напуска ли границите на България
 • ще се разсрочва ли премията по полицата
 • при възникване на събитие – какви правни действия се предприемат, какви необходими документи се събират, от кой орган и т.н.

Моят брокер разполага с необходимите специалисти за цялостното обслужване на клиента – от сключването на полицата до последващото решаване на щетата.

Каско

Предмет на застраховане при застраховка Каско е МПС, което принадлежи на физически или юридически лица. Основните прокрития са: пожар, природни бедствия, ПТП, вандализъм, кражба, грабеж.

Фактори при избор на компания и на продукт:

 • къде е сключена застраховката Гражданска отговорност
 • с колата ще се пътува ли и в чужбина
 • подновяване ли е, или не е
 • на колко години е колата, дали ще ползва официален сервиз или доверен, или ще се плаща по експертна оценка при щета
 • да се съобразят всички възможни полагащи се отстъпки, които предоставя застрахователят
 • ако премията е разсрочена, в коя компания има завишение и в коя няма завишение
 • има ли самоучастие и в какъв размер е
 • при отделните застрахователи - как стои въпросът с маркирането, плаща ли се, колко струва, къде се прави и какво е работното време на маркировачите
 • как се процедира при щета, какви са сроковете и какви документи ще са необходими, за да се изплати бързо обезщетението
 • при лизингови автомобилии - ще могат ли да се ползват ниски тарифни числа

Други видове застраховки:

 • Отговорност на превозвача при превоз на товари по шосе
 • Застраховка РАЗНИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ за доказване на финансова стабилност на лицата, извършващи международен автомобилен превоз на
  пътници и товари с лиценз на Общността, съгласно Наредба No 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Застраховка сухопътни превозни средства без релсови превозни средства
 • Летателни апарати
 • Плавателни съдове
 • Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати
 • Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на плавателни съдове