Счетоводно обслужване

Моят брокер ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване:

 • Пълна организация на счетоводната дейност.
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти.
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС.
 • Организиране отчитане на корпоративни данъци.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета.
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.
 • Изготвяне на периодични финансови отчети за целите на управлението.
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация.

ТРЗ/Личен състав

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки.
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски.
 • Изчисляване на основни и допълнителни възнаграждения за положен труд.
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения.
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки.
 • Изготвяне и подаване на Декларация-№ 1 и Декларация-№ 6.
 • Изготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки.
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
 • Представителство при проверки и ревизии от НАП във връзка с ДОО, ДЗПО, ЗО.
 • Изготвяне на щатно разписание за фирмата.
 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения.
 • Изготвяне на Уведомление по чл. 62 от КТ.
 • Следене на използван/неизползван отпуск.
 • Документи за прекратен трудов договор - трудови книжки, служебни бележки, уведомления.
 • Подготовка и деклариране на документи във връзка с болнични листове.
 • Заверка на осигурителни книжки. Изготвяне на УП - 2 и УП - 3.

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО.
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Регистрации

 • Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията.
 • Регистрация по ЗДДС.
 • Инспекция по труда.
 • Комисия за защита на личните данни.
 • Национален осигурителен институт.
 • Данъчен Адрес.
 • Други.

Счетоводни консултации

Всички консултации са безплатни при сключен абонаментен договор за счетоводно обслужване.

 • Консултация за данъчно планиране на дейността.
 • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка.
 • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците.
 • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
 • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси.
 • Консултации по валутното законодателство.
 • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК.
 • Консултиране и съдействие при регистриране на фирма.
 • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала.
 • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

Данъчна защита

 • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации.
 • Подготовка на платежни нареждания за данъци.
 • Подготовка на данъчни справки и уведомления.
 • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация.
 • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни.
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.

Административни услуги

 • Събиране на документи от офиса на клиента.
 • On-line банкиране.
 • Подаване на документи към различни институции.
 • Издаване на актуални състояния.
 • Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения.
 • Преводи, регистрации и пререгистрации и други.
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента.
 • Изготвяне на договори и други документи.

Защо да изберете нас:

 • Спестявате средства от издръжка на щатен счетоводител в т. ч. работна заплата и осигуровки.
 • Спестявате разходи за поддръжка на отделно работно място като офис техника и консумативи.
 • Спестявате от скъпо струващ специализиран счетоводен, правен и ТРЗ софтуер.
 • Спестявате разходи за обучение, специализирана литература.
 • Получавате компетентна помощ в области свързани с финансово - счетоводната и правна дейности.
 • Не губите пари, време и нерви за глоби от евентуално пропуснати нормативни срокове.