Имуществено застраховане

Имуществено застраховане

Имуществено застраховане на физически и юридически лица – застраховка на имуществото на гражданите и на бизнеса на фирмите. Предмета на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу рисковете – пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие, счупване на стъкла и витрини, Гражданска отговорност за нанесени щети към трети лица. Обектите на застраховка са – апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.

Към имущественото застраховане трябва да се подходи професионално и отговорно. Целта на имуществената застраховка, както и на всяка друга, е да се защитят активите, които притежаваме, управляваме и разполагаме. Избора на застраховател и начина на сключване на полицата е от огромно значение. Фактори при избор на компания и на продукт:

  • определяне на застрахователната сума /надзастраховане или подзастраховане/
  • избор на покрития
  • застрахователната премия /параметри/
  • риска земетресение има ли франшизи и на какви нива са – високи или ниски от застрахователната сума
  • време, за което компанията може да отреагира за оглед при събитие
  • срок за изплащане на обезщетението
  • какви срокове трябва да се спазват при настъпване на събитие
  • какви документи ще са необходими при събитие от природен характер и от събитие, при което е налице човешки фактор /кражба, грабеж, вандализъм, ПТП/
  • какви са максималните бонуси и отстъпки, които дава зстрахователят при подновяване без щети, при групиране и с други продукти, при промоции и др.
  • ролята на СОТ, кога е задължителна, и ако има СОТ, с колко ще се намали цената на застраховката
  • кога за някои видове имущества или покрит риск Застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – т.нар. „1-риск”
  • как да избегнем подзастраховането и надзастраховането при този динамичен и спекулативаен пазар на недвижимите имоти
  • дали застраховката ще е в полза на банка или лизингово дружество, съобразяване със съответните изисквания като лимити на обезпечение и покрити рискове

 

Други видове имуществени застраховки:

  • Пожар и природни бедствия
  • Индустриален пожар
  • Пожар на малки и средни предприятия
  • Домашно имущество
  • Кражба чрез взлом
  • Електронно оборудване
  • Превоз на парични средства

Щети на имущество

  • Строително-монтажни рискове
  • Авария на машини
  • Земеделски култури
  • Трайни насаждения
  • Домашни животни, птици и кошери с пчели
  • Разваляне на замразени продукти

Обща гражданска отговорност

  • Отговорност на работодателя
  • Отговорност на спедитора
  • Отговорност на хотелиера и ресторантьора
  • Отговорност на собствениците и операторите на летища
  • Отговорност на клинични проучвания
  • Отговорност за държавни вземания чрез митници
  • Гражданска отговорност на пристанища
  • Гражданска отговорност на изделието
  • Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на огнестрелно оръжие
  • Гражданска отговорност за ядрени вреди

Професионална отговорност

  • Професионална отговорност на адвокати
  • Професионална отговорност на нотариуси
  • Професионална отговорност на експерт-счетоводители
  • Професионална отговорност на медицински персонал
  • Професионална отговорност в проектирането и строителството
  • Професионална отговорност на военнослужещи
  • Професионална отговорност на учители и възпитатели
  • Професионална отговорност на застрахователни брокери
  • Професионална отговорност на туроператори
  • Професионална отговорност на агенти по продажба на самолетни билети
  • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
  • Професионална отговорност на синдици

Застраховка на кредити/лизинг

Застраховка на гаранции

Застраховка митнически гаранции

Застраховка загуба на доход

Разни финансови загуби

Правни разноски/правна защита

Застраховка Гаранция в полза на възложител

Гаранции в полза на възложители по закона за обществените поръки